Privacy Policy

What are cookies 

Cookies are small data files, in particular text files, that are stored by the server on your computer. These files allow the server to recognize your device and properly display a web page to adjust it to your preferences. Cookies usually contain the name of the website from which they came from, storage time of the device, and a unique number. 

What kinds of cookies we use 

Session Cookies - temporary files that are on your device until you log out of the website or disable the browser.
Permanent cookies - files remain on your device for the time specified in the parameters of "cookies" or until they are manually deleted.
Cookies external entities - they customize the display to your preferences when making a purchase.

What do we use cookies for 

"Cookies" are used for statistical purposes and marketing, and also to bring web content to your preferences. Cookies store information about geolocation, language website visitor uses, and random session IDs. The data collected will help to understand how the user uses the website which allows improvement of their structure and content. The information is helping us to build statistics on the number of new and regular users and allow us to analyze visited pages. With this information we constantly improve the site navigation and improve the quality of services. 

Removing and disabling cookies 

You can at any time change your browser settings so you do not accept cookies, or will be notified of their transmission. Note, however, that if you do not to accept cookies it may cause difficulties in the use of this site. Standard software for browsing by default, allows placement of "cookies". Browser settings can be changed in such a way as to block the automatic handling of "cookies" or communicate a message about their transmission to the user device each time it happens. More information about automatic blocking the cookies can be found in your browser (the software used to browse the web). 

To change the cookies settings for the selected browser please visit the link below: 

Google Chrome - click
Mozilla Firefox - click
Internet Explorer 7 - click
Internet Explorer 8 - click
Internet Explorer 9 - click
Internet Explorer 10 - click
Opera - click
Safari - click 

If you do not accept these rules, please leave this site.

RODO

Administratorem jest: ALICOMP LTD International House 24 Holborn Viaduct EC1A 2BN London United Kingdom.

Z administratorem można skontaktować się POCZTĄ tradycyjną pisząc na  adres http://www.sexrura.pl/kontakt

ALICOMP LTD International House 24 Holborn Viaduct EC1A 2BN London United Kingdom.

§2. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony internetowej znajdującej się pod adresem sexrura.pl ze wszystkimi jej podstronami (dalej Serwis) oraz odnosi się do każdego Użytkownika korzystającego z Serwisu.

Treści znajdujące się w Serwisie są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być jakkolwiek wykorzystywane bez zgody uprawnionego.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz pkt 4) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

Administrator zwolniony jest z odpowiedzialności za zasady prywatności panujące na stronach internetowych, które użytkownik odwiedzi za pomocą linków zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu.

O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

§3.Dane osobowe - przetwarzanie

Serwis przetwarza dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników - tzn. takich Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w dziale "Nowe Konto"  i podali niezbędne dane potrzebne do zarejestrowania konta w Serwisie i jego aktywacji.

Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych obowiązkowych danych osobowych, o której nie został poproszony, a wynika to z faktu, że w zależności od sposobu korzystania z Serwisu wymagane mogą być inne dane.

Następujące dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane przez Serwis

email

data urodzenia

imię i nazwisko

płeć

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Pesel

Nazwa firmy posiadacza konta

Numer konta bankowego

link do facebooka/google plus

miasto

IP

avatar (zdjęcie facebooka)

czas i ip każdego logowania

historia wyszukiwanych haseł, obejrzanych video (+ czas i ip)

imie i nazwisko posiadacza karty

4 ostatnie cyfry numeru karty, data ważności, firma (mastercard,visa)

numer telefonu

Baza Użytkowników sexrura .pl Zarejestrowanych

Baza Użytkowników sexrura.pl Premium

4.    Każdorazowo dane wymienione w pkt. 1, 2 i 3 wykorzystywane są w celu: świadczenia przez Administratora usługi w ramach funkcjonalności Serwisu określanej jako część Wydawcy lub część Reklamodawcy - podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług - przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis - podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Nie jest możliwe korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu bez podania danych wspomnianych w pkt.1,2 i 3..

Odbiorcą danych osobowych Użytkownika oprócz Administratora mogą być również inne podmioty, którym Administrator musi przekazać część lub całość danych osobowych Użytkownika w celu wykonania usługi realizowanej poprzez Serwis. Opisana sytuacja ma miejsce w szczególności dla następujących zdarzeń:

Obsługa księgowa zamówienia (odbiorcą danych osobowych może być biuro rachunkowe współpracujące z Administratorem)

Umożliwienie dokonania płatności w Serwisie poprzez tzw. błyskawiczne płatności jak np. Tpay.com czy PayPal

Zapewnienie dostępności online Serwisu dla Użytkownika (w tej sytuacji odbiorcą danych osobowych może być firma hostingowa utrzymująca Serwis)

Zapewnienie komunikacji elektronicznej (e-mail) (w tej sytuacji odbiorcą danych osobowych może być firma zewnętrzna wspierająca Administratora w masowych wysyłkach wiadomości elektronicznych)

Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, może wyrazić ponadto zgodę na:

przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu (zgoda wyrażona na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku),

wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących (zgoda wyrażona na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku).

Brak wyrażenia ww. zgód uniemożliwia Administratorowi przesyłanie informacji handlowych kierowanych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu

 §4. Profilowanie

1.Powyższe dane wraz z innymi danymi „technicznymi” pozyskanymi podczas korzystania z Portalu, mogą być wykorzystane do profilowania preferencji użytkowników, zgodnie z ideą funkcjonalności tego rodzaju Portali (chodzi np. o preferencje co do filmów). Dane te mogą zostać również wykorzystane w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§5. Przekazywanie innym podmiotom

1.Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator oświadcza, z˙e nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Administrator oświadcza równiez˙, z˙e nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują? dane poza EOG. w przypadku, gdyby sytuacja się zmieniła, w przypadku zajścia konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewni by takie podmioty trzecie spełniały adekwatnie wymogi RODO.

§6.Kategorie odbiorców danych

1.Administrator może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i/lub stosownych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.W szczególności Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług hostingowych, agentom rozliczeniowym (np. płatności elektroniczne), itp.

Ponadto Administrator może przekazywać´ Państwa dane podmiotom przetwarzającym zaufanym Partnerom Marketingowym / agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora jako administratora danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowy odbywa się bądź to na podstawie odpowiedniej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), bądź to w związku z zaistnieniem innych podstaw prawnych niż zgoda – np. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§7.Podstawy prawne w tym inne niż zgoda

1. Często nadużywana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jest tylko jedną z wielu możliwych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Jest wiele innych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, innych niż zgoda osób, których dane będą przetwarzane. w szczególności można przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy lub np. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych reguluje art. 6 ROD

 §8. Prawa Użytkowników

Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

celu przetwarzania;

kategorii odnośnych danych osobowych;

informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności "Prawo do Zapomnienia"):

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może dokonać zmiany swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji oraz na etapie korzystania z Serwisu w dowolnym momencie w ustawieniach swojego konta w Serwisie lub poprzez złożenie takiej prośby pod adresem poczty elektronicznej: http://www.sexrura.pl/kontakt

W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§9. Pliki Cookies

Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:

Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;

Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;

Podmioty wymienione w pkt. 5.2 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych. Udostępniający używa plików cookies. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.

Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

§10. informacja o wymogu podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naste?puje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest niezbe?dne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakz˙e bez ich podania nie jest moz˙liwe zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda – np. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.